Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

woensdag 13 oktober 2010

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 oktober

Algemene Ledenvergadering Basketbal vereniging Leiderdorp
d.d. maandag 25 oktober 2010 om 20.00 uur
in de De Bloemerd, Leiderdorp

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen
4. Goedkeuring verslag ALV d.d. 14 april 2010
5. Samenstelling bestuur en commissies
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2009 2010
a. Toelichting van de penningmeester
b. Verslag van de kascommissie
c. Verlening decharge aan de penningmeester
7. Begroting en contributies 2010 - 2011
8. Ontwikkelingen binnen het BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp)
9. Toelichting Technische Commissie
a. Regioteams
b. Bolwerk en Eredivisie
10. Rondvraag en sluiting

Belangstellenden kunnen een exemplaar van de jaarrekening en de begroting opvragen bij de penningmeester (Gerard van Zwieten, email penningmeester@bv-Leiderdorp.nl). Het verslag van de ALV van 14 april kan worden opgevraagd bij de secretaris (Hans Kievit, email secretaris@bv-Leiderdorp.nl ).


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

Ilya op donderdag 14 oktober 2010
Ter verduidelijking agenapunt 6c Zeker niet kwaad bedoelt maar moest zelf even zoeken wat dit betekende Als het fout is hoor ik het graag. Het dechargeren of uitslaan van een persoon is het ontladen van een persoon van een bepaalde verantwoordelijkheid, zijnde een takenpakket, functie of ambt. Dit gebeurt nadat een persoon gechargeerd is voor deze bepaalde verantwoordelijkheid en deze naar tevredenheid heeft vervuld of wanneer verwacht wordt dat een andere persoon beter met de verantwoordelijkheid gechargeerd kan worden. Binnen verenigingen kunnen bijvoorbeeld bestuursleden en commissieleden gedechargeerd worden. Dit gebeurt dan vaak op een algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens de vergadering wordt de reden van decharge uitgelegd en kan de te dechargeren persoon verantwoording afleggen. De ALV kan bezwaar maken tegen het dechargeren van iemand omdat zijn of haar taken niet volledig vervuld zijn. Zo kan bijvoorbeeld de decharge van de penningmeester afgekeurd worden omdat hij de afrekening niet af heeft. Omdat het dechargeren wel eens gebeurt door een slag met de voorzittershamer wordt het dechargeren ook wel eens uitslaan genoemd.

Bert op donderdag 14 oktober 2010
Het is in feite simpel. De penningmeester voert in opdracht van de ALV het financieel beleid uit, realiseert de begroting en voert de administratie. Hij/zij doet hiervan verslag via de jaarrekening. Daarnaast wordt door de kascommissie een controle uitgevoerd zodat we zeker weten dat hetgeen opgeschreven is ook de werkelijkheid weergeeft. Op basis van deze stukken kan de ALV aan de penningmeester decharge verlenen door zijn rekening en verantwoording goed te keuren. Hiermee zegt de ALV dat de penningmeester het goed gedaan heeft en zich voldoende verantwoord heeft.

ilya op dinsdag 19 oktober 2010
Gezien de publicatie van de contributie wordt punt 7 een aardig debat.


0
1
2
3
4
5
6
7